Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο θα προτείνει η διοίκηση της Ίλυδα στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 27 Απριλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή είναι συνέπεια της προτεινομένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 720.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 ευρώ (από 0,80 ευρώ σε 0,88 ευρώ),

Σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού «Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.04.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2004, ποσού (μετά φόρου) 153.976,64 Ευρώ και β) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2005, ποσού (μετά φόρου) 566.023,36 Ευρώ και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ.  Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.920.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης».