Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 8/5, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου, αποφάσισε η διοίκηση της ΜΕΤΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., και σε Β’ Επαναληπτική την 1η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011. 

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011. 

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Υποβολή και έγκριση του από 30.06.2011 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας 100% θυγατρικής εταιρείας  με την επωνυμία «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2011 έως 30.06.2011. 

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της  απορροφηθείσας εταιρείας «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  περιόδου από 01.01.2011 έως 29.12.2011 

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την περίοδο από 01.01.2011 έως 29.12.2011. 

Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 

Έγκριση συμβάσεων  σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920. 

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 , ως ισχύει. 

Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή της με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)   ήτοι: 
                           
(i.)  τροποποίηση του άρθρου 12 με προσθήκη της  παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 2, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη,

                         
(ii.)  τροποποίηση του άρθρου 13 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 3, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του,

                       
(iii.)  τροποποίηση του άρθρου 19 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 6,  προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών,

                       
(iv.)  μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 παραγρ. 1  του Καταστατικού της Εταιρείας.