Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, έως ότου η ως άνω εταιρία προβεί στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης.
Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.