Νέα ισχυρότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων της ΕΕ, ενέκρινε η Κομισιόν.


Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, η σχετική πρόταση που ενεκρίθη, επικεντρώνεται σε δύο κύριους τομείς: α) στην ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, ιδίως των επικεφαλής των εν λόγω Αρχών και β) στην υποχρέωση των κρατών μελών να υπογράφουν «Δεσμεύσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης», με τις οποίες επαναδιακηρύσσεται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο η υποχρέωση πλήρους τήρησης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές.
 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΕ για τις στατιστικές, ώστε να ισχυροποιηθεί από νομική άποψη η ανεξαρτησία, η αξιοπιστία και η διαχείριση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και καταρτίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
 

Αναλυτικά, η πρόταση κατά πρώτον εστιάζει στην ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, και ιδίως των επικεφαλής τους. Οπως υπογραμμίζεται, οι επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών πρέπει να διορίζονται αποκλειστικά επί τη βάσει επαγγελματικών κριτηρίων (δηλ. χωρίς τυχόν πολιτικό κίνητρο) με πλήρη διαφάνεια, και θα πρέπει να είναι εντελώς αυτόνομοι στην εργασία τους. Πρέπει να είναι ανεξάρτητοι όταν αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα διαδίδονται τα στατιστικά στοιχεία, καθώς και όσον αφορά τη διαχείριση της στατιστικής υπηρεσίας.
 

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνεται επίσης εντός του προτεινόμενου αναθεωρημένου νομικού πλαισίου η ανεξαρτησία της Eurostat ως του κεντρικού συντονιστή και φορέα παρακολούθησης ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.


Επιπλέον, η Επιτροπή στο άμεσο μέλλον θα εκδώσει απόφαση σχετικά με την Eurostatμε την οποία θα επιβεβαιώνεταιι η επαγγελματική της ανεξαρτησία και θα αποσαφηνίζεται ο θεσμικός χαρακτήρας, ο ρόλος της και οι αρμοδιότητές του στο πλαίσιο της Επιτροπής.
 

Επισημαίνεται ακόμη η υποχρέωση λογοδοσίας των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και ότι στη αρμόδια εθνική αρχή πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση σχετικά με τις στατιστικές δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας.
 

Η δεύτερη σημαντική πτυχή της σημερινής πρότασης είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να αναλαμβάνουν «Δεσμεύσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Με την υπογραφή των σχετικών δηλώσεων θα δεσμεύονται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τηρούν πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές, να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των ΕΣΥ και να καθιερώνουν εθνικά πλαίσια ποιοτικής διασφάλισης για τα στατιστικά στοιχεία. Οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή των εθνικών κυβερνήσεων και θα προσυπογράφονται από την Επιτροπή. Η τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από την Επιτροπή (Eurostat).

 

Τέλος, στην πρόταση διατυπώνεται σειρά διατάξεων με τις οποίες επεκτείνεται και κατοχυρώνεται η πρόσβαση στα διοικητικά δεδομένα για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων.