Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ και στο ΧΑ των 895.612.909 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Εθελοντική Ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») σε μετοχές μέσω της έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων. 


Βεβαιώνεται ότι οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών. 


Σημειώνεται ότι προς τον σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €1.795.140.547 διαιρούμενο σε 1.795.140.547 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. 


Επιπρόσθετα, από την ίδια ημερομηνία ο αριθμός των ΜΑΕΚ που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα μειωθεί λόγω της εξάσκησης του δικαιώματος εθελοντικής ανταλλαγής που είχαν οι κάτοχοί τους σε μετοχές και θα διαμορφωθεί σε: 


- 428.521.983 ονομαστικής αξίας €1,00 θα διαπραγματεύονται σε Ευρώ με κωδικό αναγνώρισης ISIN CY0141890117 και 


- 39.711.653 ονομαστικής αξίας $1,00 θα διαπραγματεύονται σε Δολάρια Αμερικής με κωδικό αναγνώρισης ISIN CY0141900114 


Η εισαγωγή των μετοχών και η διαγραφή των ΜΑΕΚ έχει εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ και από το ΧΑ (στη συνεδρίασή του στις 17 Απριλίου 2012).