Στην υπογραφή της απόφασης για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, προχώρησε ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντ. Μαρκόπουλος.
Με την εν λόγω απόφαση εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη Portal προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης» στον Άξονα Προτεραιότητας «01- Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της πράξης είναι 18 μήνες, η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου 2015 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 460.150 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη στην οποία θα προβάλλονται και προωθούνται τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας Κρήτης με έμφαση στα προϊόντα αιχμής του νησιού.

Στόχος της πρότασης είναι:
- Ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και τη μείωση της εξάρτησης από την Ηπειρωτική Ελλάδα.
- Διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό και προώθηση των τοπικών, παραδοσιακών και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων μέσω αυτού.
- Επέκταση των δυναμικών κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την προώθηση των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά.
- Βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων με σκοπό την προώθησή τους στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά.