Την είσοδο του στην αγορά ενέργειας θα προτείνει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 24 Απριλίου 2012 η διοίκηση της Πέτρος Πετρόπουλος.
Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ως ακολούθως:   
Άρθρο 4 περί Σκοπού:  Προσθήκη εδαφίων στ & ζ)
«στ. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 3855 /2010, όπως εκάστοτε ισχύει, με σκοπό την εγκατάσταση λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή φυσικούς πόρους ή απόβλητα ή συνδυασμό αυτών, καθώς και  άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών.
ζ. Την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση, και γενικά την εκμετάλλευση ενέργειας.»