Έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, κατά 781 εκατ. ευρώ ή 41.6% μικρότερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2011, παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 581 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 379 εκατ. ευρώ, καθώς και λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και για αγορές πλοίων κατά 95 και 107 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε κυρίως λόγω της σημαντικά μειωμένης δαπάνης για εισαγωγές (κατά 364 εκατ. ευρώ ή 17,8%), ενώ η άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές ήταν πολύ μικρή, κατά 16 εκατ. ευρώ ή 1,6%.
 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 215 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για "λοιπές" υπηρεσίες. Επίσης, το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 20 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2011. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο ου 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 26,0% (οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 20,1%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 35,7%. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (+2,0%), αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν αισθητά (κατά 13,7%), με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 21,2%.


Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 45 εκατ. ευρώ, επειδή μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη.
 

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα μικρότερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2011 κατά 59 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 65 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, οι λοιποί τομείς (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) εμφάνισαν ελαφρώς μεγαλύτερες καθαρές εισπράξεις από ό,τι τον Φεβρουάριο του 2011. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.)
 

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 2,05 δισεκ. ευρώ ή 44,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 2,6 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 841 εκατ. ευρώ και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 634 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, η εμφανιζόμενη μείωση των καθαρών πληρωμών για καύσιμα οφείλεται: (α) όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2012, κυρίως στη βάση σύγκρισης, δεδομένου ότι οι καθαρές πληρωμές τον Ιανουάριο του 2011 περιελάμβαναν αυξημένη δαπάνη που αφορούσε και εισαγωγές του 2010 η πληρωμή των οποίων είχε μετατεθεί χρονικά από τον εισαγωγέα και (β) όσον αφορά τον Φεβρουάριο του 2012, ενδεχομένως και σε μείωση του όγκου των εισαγωγών καυσίμων. Επίσης, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 432 εκατ. ευρώ και το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 90 εκατ. ευρώ.
 

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1,5 δισεκ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 597 εκατ. ευρώ (ή 25,8%) και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 244 εκατ. ευρώ, ενώ και οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων μειώθηκαν σημαντικά, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν με υψηλό ρυθμό (12,3%), ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές εμφάνισαν μείωση με σχετικά βραδύτερο ρυθμό (8,7%).
 

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών αντανακλά τη μεγάλη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες, την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν αισθητά (κατά 17,5%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αντανακλώντας και τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,1% (σύμφωνα με τα στοιχεία της "έρευνας συνόρων" της Τράπεζας της Ελλάδος). Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 26,1%. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (+0,4%) αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 13,8%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 179 εκατ. ευρώ.
 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 90 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη μειώθηκαν κατά 10,3%.
 

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 50 εκατ. ευρώ από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 33 εκατ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) κατά 17 εκατ. ευρώ.