Την επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Flexopack στην έκτακτη γενική συνέλευση αύριο.  
Συγκεκριμένα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.172.002,40 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»  και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 ευρώ (από 0,52 ευρώ σε 0,62 ευρώ).

Επίσης, θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.054.802,16 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,09 ευρώ (από 0,62 ευρώ σε 0,53 ευρώ) και επιστροφή -  καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.