Η Fund Energy δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια για αυτό και αποκλείστηκε από το διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, απαντά το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αφορμή την προσφυγή κατά του διαγωνισμού που κατέθεσε η Fund Energy.

Στην προσφυγή της η Fund Energy τόνισε ότι κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως εγγυητικές επιστολές των τραπεζών Credit Suisse και Hyposwiss, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητά της.

Ωστόσο το ΤΑΙΠΕΔ απαντά ότι η Fund Energy υπέβαλε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ειδοποιήθηκε αμέσως, σύμφωνα με την Πρόσκληση, από τους συμβούλους του Ταμείου ότι δεν πληροί τα αναφερόμενα στο σημείο 2 του κεφαλαίου ΙΙ της Πρόσκλησης χρηματοοικονομικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την εμπειρία στον τομέα της ενέργειας

Μάλιστα όπως εξηγεί, ότι οι επιστολές τραπεζών, που στη συνέχεια υποβλήθηκαν από την Fund Energy στα πλαίσια των διευκρινίσεων της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπέβαλε, ήταν ενδεικτικές της οικονομικής επιφάνειας του μετόχου και μιας μη κατονομαζόμενης συνδεδεμένης με την Fund Energy επιχείρησης και όχι της οικονομικής ευρωστίας του Ενδιαφερομένου που υπέβαλε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση.

Παράλληλα  εξέτασε, διά των συμβούλων του, όλα τα στοιχεία που συμπληρωματικά υπέβαλε η Fund Energy και η σχετική απόφαση για τον αποκλεισμό της από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ελήφθη ομόφωνα από τους Πωλητές (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ) με βάση σχετική εισήγηση των νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων τους.

«Ο απόλυτος σεβασμός των όρων της Πρόσκλησης και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων αποτελεί απαράβατο κανόνα για το ΤΑΙΠΕΔ και στηρίζει την αξιοπιστία των διαγωνιστικών διαδικασιών του» καταλήγει το Ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά της η Fund Energy έκανε λόγο για αδιαφάνεια στο διαγωνισμό και με την προσφυγή της  ζητά είτε να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, είτε να ανακληθεί η παράνομη και αναιτιολόγητη, όπως αναφέρει, απόφαση του περί αποκλεισμού της.

Σχετικό θέμα: «Παρανομίες από ΤΑΙΠΕΔ στο διαγωνισμό για ΔΕΠΑ»