Ευρεία σύσκεψη για τα έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επ-εξεργασίας λυμάτων στην Αττική πραγματοποίησαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μ. Βορίδης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Α. Ανδρεαδάκης και ο Διευθύνων Συμβούλος της ΕΥΔΑΠ Ν. Μπάρδης.

Κατά τη συζήτηση έγινε επισκόπηση της εξέλιξης των ήδη ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) έργων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη), καθώς και των υπό αξιολόγηση και επικείμενη ένταξη ανάλογων έργων για τους Δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος και  Σαρωνικού.


Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα  έργα αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης, για τα οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στο ΕΠΠΕΡΑΑ επικαιροποιημένος και τροποποιημένος φάκελος του έργου, από τον Δήμο σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, στην οποία να περιγράφεται και να στοιχειοθετείται η προτεινόμενη από την ΕΥΔΑΠ νέα λύση διοχέτευσης των λυμάτων προς το ΚΕΛ Ψυττάλειας, προκειμένου το ΕΠΠΕΡΑΑ να προβεί στην τροποποίηση των όρων ένταξης.

Για τον Δήμο Σαρωνικού, για τον οποίο με βάση τα πρόσφατα υποβληθέντα αλλά και πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης που θα υποβληθούν από τον Δήμο σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ της νέας προτεινόμενης από την ΕΥΔΑΠ λύσης διοχέτευσης των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας, προκειμένου η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ να προβεί άμεσα στην ένταξή του.


Για τον Δήμο Σπάτων, για τον οποίο επισημάνθηκε ότι η αξιολόγηση και εν συνεχεία ένταξη του προταθέντος από τον Δήμο έργου αποχέτευσης προϋποθέτει την ενεργοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Αττικής για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και εν συνεχεία ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι η πορεία της εξέλιξης του έργου ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την πλήρη εναρμόνιση της χώρας μας με τις κοινοτικές οδηγίες.