Στην πώληση της κατά 89,59% θυγατρικής «Ιχθυοτροφεία Κουμάρος ΑΕ» έναντι 10.000 στον κ. Δελαπόρτα Κωνσταντίνο, προχώρησε η «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ»

 

Το ποσό είναι ίσο με την αξία αποτίμησης στις συμμετοχές της εταιρείας στις 31/12/2011. 


Με την παραπάνω πώληση, η Σελόντα δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας. 


Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου.