Ζημιές μετά φόρων που αναλογούν στους μετόχους ύψους 3,8 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2011 η Alpha Bank από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI). Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 3,0% και δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 5,5%.

Τα καθαρά κέρδη προ απομειώσεως κατήλθαν σε 21,4 εκατ., μειωμένα κατά 75,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από την παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας.

Το καθαρό έσοδο τόκων κατήλθε σε 1,78 δισ. ευρώ καταγράφοντας μικρή μείωση 1,9% σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της ετήσιας μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 1,8 δισ. ευρώ καθώς και του υψηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στην ανατιμολόγηση των καταθέσεων που αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε στο 2,8% ενισχυμένο κατά 10 πόντους.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 31,7 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 29,4 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 23,7 δισ. ευρώ από 31,10 δισ. ευρώ, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 22,2% από 6,82 δισ. ευρώ το 2010. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Κύπρο που επέδρασε αρνητικά στη ρευστότητα κάποιων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας η συρρίκνωση των καταθέσεων αντισταθμίζεται με την αύξηση της χρηματοδοτήσεως από Κεντρικές Τράπεζες κατά 7,7 δισ. ευρώ στα 21,9 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε «Η πλήρης συμμετοχή μας στη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδιωτών
Ομολογιούχων, που ισοδυναμεί με ζημίες Ευρώ 3,8 δισ. για τους Μετόχους μας, αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες της χώρας να παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της
Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε μία τόσο δύσκολη εποχή, η Διοίκηση, το Προσωπικό και οι Μέτοχοί μας παραμένουν προσηλωμένοι στο να συνεισφέρουν στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Ένας ισχυρός και δραστήριος τραπεζικός τομέας, με την ευελιξία και τη δυναμική που μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της Eλληνικής Oικονομίας».