Στα 5,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες της Τράπεζας Πειραιώς, λόγω της συμμετοχής της στο PSI. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2011 που έδωσε σήμερα η τράπεζα, η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 και σχετίζεται με τo PSI ανήλθε σε 5,9 δισ ευρώ (1,1 δισ ευρώ στο 9μηνο 2011 και 4,8 δισ  ευρ'ω στο 4ο 3μηνο του 2011).

Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπρόσθετη επιβάρυνση από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 0,4 δισ ευρώ του οποίου η εύλογη αξία διαμορφώθηκε σε 0,1 δισ ευρώ την 31.12.11 και η οποία αποτυπώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2011.

Η προ φόρων και απομειώσεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2011 διαμορφώθηκε σε 592 εκατ ευρώ  από 638 εκατ ευρώ το 2010, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink.

Συμπεριλαμβάνοντας τα εν λόγω μεγέθη, αυτή διαμορφώθηκε σε 385 εκατ ευρώ από 635 εκατ ευρώ το 2010.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 1,173 δισ. ευρώ, ενώ τα  καθαρά έσοδα προμηθειών έφτασαν τα 190 εκατ ευρώ. 

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5% στα 796 εκατ. ευρώ.