Στα 19,6 δισ. ευρώ (9,1% επί του ΑΕΠ) υπολογίζεται το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,6 δισ. ευρώ (165,3% επί του ΑΕΠ).
Να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρουσίασε τις αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους ως ποσοστών του ΑΕΠ, μεταξύ των κοινοποιήσεων της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) Απριλίου 2012-Οκτωβρίου 2011. Συγκεκριμένα, η μεταβολή για το εν λόγω διάστημα ανέρχεται σε 0,2% για το έλλειμμα του 2009 και σε 0,3% για το έλλειμμα του 2010. Αντίστοιχα, για το χρέος, η μετοβολή είναι 0,1% του ΑΕΠ τόσο για το 2009 όσο και για το 2010.


Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.:


• Η μεταβολή του ελλείμματος των ετών 2009 και 2010 οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου καταγραφής των συναλλαγών που σχετίζονται με το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών του 2008 από την Κυβέρνηση. Η αλλαγή στην καταγραφή ήταν αναγκαία επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις πληρωμές σε ταμειακή βάση και την καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των τραπεζών. Η αναθεώρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων.

Πρώτον, στις προμήθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες στο κράτος για τις κρατικές εγγυήσεις που παρέχονται σε αυτές για τον διατραπεζικό δανεισμό. Οι προμήθειες αυτές καταγράφονται πλέον σε δεδουλευμένη βάση και όχι σε ταμειακή βάση όπως στο παρελθόν. Δεύτερον, στις προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν από τις τράπεζες για το κράτος. Οι μετοχές αυτές αναταξινομήθηκαν στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς από την κατηγορία «μετοχές» στην κατηγορία «δάνεια» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣΛ 95. Το 10% εισπρακτέο εισόδημα για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχει τώρα αντίστοιχα αναταξινομηθεί ως “τόκοι” αντί για «μερίσματα» και έχει καταγραφεί σε δεδουλευμένη βάση. Η επίπτωση των ανωτέρω αλλαγών στην καταγραφή του ελλείμματος σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,2% και για τα δύο έτη 2009 και 2010.


• Οι λοιπές διαφορές σχετικά με το έλλειμμα οφείλονται, ως επί το πλείστον, σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πληρωτέες υποχρεώσεις, σε αναθεωρημένους λογαριασμούς φορέων γενικής κυβέρνησης, και στις μεταβολές στο μητρώο των φορέων γενικής κυβέρνησης.


Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα καταδεικνύουν ότι το έλλειμμα στο 9,1% του ΑΕΠ της χώρας μας αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα μετά την Ιρλανδία (13,1%) ενώ το ελληνικό είναι το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, ως ποσοστό του ΑΕΠ.