Αύξηση κατά 36% κατέγραψε ο αριθμός οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο 2012 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2011 και ανήλθε σε 2.227 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 402,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.549,7 χιλιάδες m3 όγκου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2011, παρουσίασε μείωση κατά 25,7% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, κατά 28,9% στην επιφάνεια και κατά 29,7 στον όγκο.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.182 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 371,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 33,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,6% στην
επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιανουάριο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 45 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 30,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 129,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2012 , είναι 8,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2011 έως τον Ιανουάριο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 36.336 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.147,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.451,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 23,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 31,6 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010- Ιανουαρίου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 23,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,2% στην επιφάνεια και κατά 31,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010- Ιανουαρίου 2011.