Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο Computers, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2011.

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

 

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 23ης εταιρικής χρήσης (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

 

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

5) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

 

6) Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

 

7) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μετονομασίας του Δήμου της έδρας αυτής.

 

8) Τροποποίηση των άρθρων 21, 22, 27 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α ,39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.