Η αποκατάσταση της ρευστότητας και η επιστροφή στην κερδοφορία μέσω υλοποίησης ενός προγράμματος εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης αποτελεί το βασικό στόχο της διοίκησης της PC Systems.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας για την επίτευξη αυτού του σκοπού επιδιώκεται  η υπαγωγή της στη διαδικασία συνδιαλλαγής  του αρ.  99 του Ν. 3588/2007, η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών και η στροφή της εταιρείας σε επικερδείς δραστηριότητες, όπως αναφέρεται  και στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011.

Σημειώνεται ότι το σύνολο τω μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς  κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον  συντρέχουν οι προϋποθέσεις  όπως ορίζονται  ειδικότερα σε αυτό.