Την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού θα υποβάλει προς έγκριση στην σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιερώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος συλλογικότερο σχήμα λήψης αποφάσεων και εξαλείφεται οποιαδήποτε, ήδη πρακτικώς ανύπαρκτη, περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σχετιζόμενης με την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν, άλλωστε, εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλεπόμενων στο Παράρτημα του ν. 4046/2012 με τίτλο «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής».

Περαιτέρω, παρατείνεται έγκαιρα, όπως γίνεται πάντοτε, η διάρκεια της Τράπεζας και ρυθμίζεται ειδικότερα η μακροπροληπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας σύμφωνα με τη σχετική Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3. Συγκεκριμένα η διάρκεια της τράπεζας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2050 από 31 Δεκεμβρίου 2020 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Εν τέλει προστίθεται διάταξη προκειμένου να αποτελέσει την αναγκαία νομική βάση για την, κατ’ εφαρμογή πρόσφατης σχετικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup), μεταφορά, ειδικώς για τις χρήσεις 2012-2020, προς το Δημόσιο των εσόδων από τα ομόλογα αυτού που η Τράπεζα κατείχε στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011.
Το Καταστατικό της Τράπεζας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία κυρούται δια νόμου (άρθρο 7).

Για την προτεινόμενη τροποποίηση ελήφθη η προβλεπόμενη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.