Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νάκας ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής NAKAS MUSIC (CYPRUS) LIMITED στην Κύπρο ποσού 300.000 ευρώ με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη. 
Η συμμετοχή της εταιρείας στην εν λόγω αύξηση θα είναι κατά ποσοστό 100% με την καταβολή του ποσού των 300.000 ευρώ σε μετρητά μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής.