Την διανομή μερίσματος 0,67 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24/4.
Αναλυτικά, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 


• Ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών. 

• Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 96.636.842.- ως εξής: 

- Μέρισμα ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές 
(12% του μετοχικού κεφαλαίου) 
ευρώ 13.309.473.- 
- Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρ. 14 παρ. 9 και 10 Ν. 3943/2011) 
ευρώ 3.327.369.- 
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 
ευρώ 80.000.000.- 

Το διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,67 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, σύμφωνα με το Ν. 3943/2011, άρθρο 14 παρ. 1 και 

2. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,5025 ανά μετοχή. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 2α Μαΐου 2012. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.


Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 10η Μαΐου 2012, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 του Καταστατικού της Τράπεζας. 
• Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 
• Ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2012. 
• Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2011. 

• Εξέλεξε τον κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.