Δεδομένων των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν στις εγχώριες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αλλά και της μεταβλητότητας στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα της Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης, κινήθηκαν σχετικά ικανοποιητικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 


Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία σημείωσε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 1,115 εκατ. έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 1,152 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 

Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε ευρώ 4,79 εκατ. ενισχυμένο κατά 30,37% από την αρχή της χρήσης, ενώ το χαρτοφυλάκιο της σε τρέχουσες τιμές, περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 25,32% σε μετοχές, κατά 14,51% σε ομόλογα και κατά 60,17% σε διαθέσιμα.
 

Οι αποδόσεις των εταιρειών του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, κυμάνθηκαν από –11,21% έως +30,37%. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια περίοδο, είχε απόδοση 7,13%.


Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε 1,69 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται από κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων, ποσού 1,63 εκατ. ευρώ και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,06 εκατ. ευρώ περίπου.


Επιπλέον, η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 0,18 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε 0,13 ευρώ. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 27,78%. Το σύνολο των Eταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, έκλεισαν με το μεσοσταθμικό discount του κλάδου να διαμορφώνεται σε –39,84% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,84%.


Σημειώνεται πως στο τέλος του Μαρτίου, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν τοποθετημένο στο σύνολό του στην Ελλάδα.
 

Τέλος, οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, ήταν στις εταιρίες FRIGOGLASS, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, S&B, ΕΛΒΕ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, REDS, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., MOTOROIL και ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.