Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να καταργήσει τον κανόνα της «χρυσής μετοχής» που δίνει στην ελληνική κυβέρνηση προνομιακά δικαιώματα ως επενδυτή στον ΟΤΕ.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο κανόνας αυτός υιοθετήθηκε ως μέρος μιας συμφωνίας με την Deutsche Telekom, με βάση την οποία η γερμανική εταιρεία εξαγόρασε το 25% του ΟΤΕ.
«Η επιτροπή δήλωσε ότι ίσως κινηθεί νομικά εναντίον της Ελλάδας εάν δεν αλλάξει τους κανόνες, σύμφωνα με ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες», επισημαίνει το πρακτορείο.
Συγκεκριμένα, εάν οι ελληνικές αρχές δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα και η Deutsche Telekom (DT) συνήψαν Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (ΣΑΜ) για το 3,03% των μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και Συμφωνία των Μετόχων (ΣΜ). Μετά την ολοκλήρωση της ΣΑΜ, η Ελλάδα και η DT κατείχαν 25% συν μία των μετοχών του ΟΤΕ, η καθεμία. Στις 11 Ιουλίου 2008 οι προαναφερθείσες συμφωνίες κυρώθηκαν από την εθνική νομοθεσία όπου αναφερόταν ρητά ότι οι συμφωνίες έχουν ισχύ νόμου.


Ουσιαστικά, η Επιτροπή αμφισβητεί τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου ο οποίος θεσπίζει ειδικά δικαιώματα για το κράτος, όπως τη δυνατότητά του, ακόμη και ως μέτοχος μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ. Επίσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων αρνησικυρίας σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα, όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας και απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τη DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε.


Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει στα διευθυντικά όργανα του ΟΤΕ σε πιο σημαντικό βαθμό από αυτόν που θα επέτρεπε κανονικά η ιδιότητά της ως μετόχου. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτρέπεται η αύξηση των επενδύσεων στον ΟΤΕ από άλλους επενδυτές, εκτός από το ελληνικό κράτος και τη DT.
Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι οι διατάξεις αυτές δεν συμβιβάζονται με τις ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη, όσον αφορά την κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης.