Στις 25/5 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αλουμύλ. Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, είναι η τροποποίηση των όρων του συνόλου των ομολογιακών δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία, η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ και η τροποποίηση του καταστατικού, σχετικά με τον σκοπό της εταιρείας, καθώς επεκτείνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 


Αναλυτικά θα συζητηθούν τα εξής θέματα:


Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2011, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. 


Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2011. 

 
Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2011 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2012. 


Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 


Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 


Έγκριση τροποποίησης των όρων του συνόλου των ομολογιακών δανείων που έχει συνάψει η εταιρία. 


Διαπραγμάτευση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 30.000.000 ευρώ με διαχειρίστρια την Τράπεζα «ALPHA BANK»


Έγκριση όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν υπέρ των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20. 


Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2012. 


Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.