Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η αγορά των υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης η οποία απαρτίζεται από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η Icap το αρνητικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην ελληνική αγορά επηρεάζει και τις εξεταζόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά παρατηρείται μείωση της ζήτησης, καθώς μειώνονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων για προσωπικό, από την άλλη όμως, προκύπτει ζήτηση, καθώς οι επιχειρήσεις  προσπαθούν να καλύπτουν τις όποιες έκτακτες και εποχιακές ανάγκες παρουσιάζονται, με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή «ευελιξία» μέσω των Ε.Π.Α.


Σχετικά με την πορεία και τη διάρθρωση της αγοράς, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών των Ε.Π.Α. σε αξία, παρουσίασε άνοδο τη διετία 2007-2008, ενώ το 2009 μειώθηκε (-16,2%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, το 2010 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 9%. Αν ληφθούν υπόψη και οι πωλήσεις των πέντε (5) συγγενών επιχειρήσεων των Ε.Π.Α. (που ασχολούνται και με τη διάθεση προσωπικού), τότε εκτιμάται ότι οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8% το 2010 σε σχέση με το 2009. Το συνολικό προσωπικό το οποίο απασχολήθηκε σε διάφορες ειδικότητες και κλάδους δραστηριότητας και ανεξαρτήτου χρονικής διάρκειας (έστω και για μία ημέρα), μέσω των Ε.Π.Α., κυμάνθηκε γύρω στα 8.100 άτομα το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2009».
Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθησαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για τη διετία 2009-2010 βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.


Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 7 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 26,8% το 2010/09 και τα συνολικά ίδια κεφάλαια (αυξήθηκαν) κατά 10,3% περίπου την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 19,8% και τα μικτά κέρδη κατά 14,1%. Το τελικό συνολικό αποτέλεσμα των εταιρειών ήταν ζημιογόνο το 2010.