Στο 11,16% από 4,79% προηγουμένως, ανήλθε η συμμετοχή της ΤΙΤΑΝ στη θυγατρική ΕΔΥΒΕΜ με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση κοινών μετοχών από 5 μέλη του ΔΣ, συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας.


Αναλυτικά, η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  ανακοινώνει μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, ότι στις 24/4/2012 οι κ.κ. 

 

Ανδρέας Κανελλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισέφερε 1.875.900 κοινές μετοχές, 

 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισέφερε 748.080 κοινές μετοχές, 

 

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισέφερε 674.544 κοινές μετοχές, 

 

Νέλλος-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισέφερε 420.600 κοινές μετοχές, 

 

Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισέφερε 61.400 κοινές μετοχές, 

 

με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC), συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της δημόσιας κυπριακής εταιρείας ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΗMΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (στο εξής «ΕΔΥΒΕΜ»), στην οποία είναι ήδη μέτοχοι.

 

Επίσης, η Εταιρία ανακοινώνει ότι μετά από γραπτή ενημέρωση που έλαβε από την ΕΔΥΒΕΜ, στις 24/4/2012 το ποσοστό της εν λόγω μετόχου υπερέβη το όριο του 10% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από ποσοστό 4,79% σε ποσοστό 11,16% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

 

Επίσης η ΕΔΥΒΕΜ μας δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.