Τη μη αναπλήρωση-αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Καρκαλέμη, αποφάσισε ομόφωνα, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα στο νόμο και το Καταστατικό το διοικητικό συμβούλιο της Μοτοδυναμικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα συνεχίσει από το τρέχον Δ.Σ., με δεκαμελή πλέον σύνθεση, έως την επικείμενη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και την εκλογή νέων μελών από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012.


Περαιτέρω, καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, με τριμελή πλέον σύνθεση, ανέλαβε προσωρινά και έως την εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, το μέλος της Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ., κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου.