Κατά 315,5 εκατ. ευρώ, καθαρά από φόρους, αυξήθηκε η ζημιά για το 2011 της Cyprus Popular Bank και η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους στις Τελικές Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το 2011 σε σύγκριση με τα ήδη ανακοινωθέντα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα σαν αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης του PSI+, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Tο Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε τις Τελικές Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011. 

 

Τα Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011 διαφέρουν από τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου, 2012 μόνο ως αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της επίπτωσης σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI+).

 

Τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα συμπεριλάμβαναν το ποσό των 1.969 εκατ. ευρώ ζημιά απομείωσης για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε ο Όμιλος, που αντιπροσωπεύει το 65% της ονομαστικής τους αξίας.  Σύμφωνα με την τελική λογιστική απεικόνιση για το πρόγραμμα PSI+, το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σε 2.331 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 76,4% της ονομαστικής τους αξίας.