Στο 5,5517% υποχώρησε η συμμετοχή της Τρ. Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της Δάιος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς από την 25/4/2012, λόγω τροποποίησης συμβάσεων ενεχύρου επί μετοχών, κατέχει  δικαιώματα ψήφου επί 832.750 μετοχών ή ποσοστό 5,5517% αντί δικαιωμάτων ψήφου επί 1.742.890 μετοχών ή ποσοστό 11,6193% που κατείχε από την 30/6/2010. 

 

Οι μέτοχοι που τροποποίησαν τις συμβάσεις ενεχύρου  επί μετοχών της εταιρίας, έχουν ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου μικρότερα του 5%.