Από 9/5 έως 23/5 ορίζεται η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ενώ η 3η Μαΐου είναι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Olympic Catering

 

Αναλυτικά, η εταιρεία «Olympic Catering» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/12/2011 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 4.174.500 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία είκοσι νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 1,25 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. 

 

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 13.219.250 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 4.383.225 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 14.610.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 17.393.750 ΕΥΡΩ.

 

Την 06/02/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-864 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 

 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 03.05.2012. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. 

 

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 07/05/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/12/2011 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α. 

 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 09/05/2012 έως και την 23/05/2012. 

 

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 17/05/2012.