Διττή εικόνα εμφανίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών της εγχώριας αγοράς τροφίμων το 2011 σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Direction Business Reports, η οποία συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία των 41 εταιριών τροφίμων (με κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ), που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς (μέχρι και 17/04/2012), για το 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών ενισχύθηκε κατά 3,06% το 2011, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και τη γενικευμένη κάμψη της κατανάλωσης. Ωστόσο, η ύφεση έχει επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων, καθώς καταγράφεται διεύρυνση των ζημιών κατά 15,31%, το 2011 σε σχέση με το 2010.

Αναλυτικότερα, από την ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων των 41 εταιριών τροφίμων (εμπορικών και βιομηχανικών, με κύκλο εργασιών, το 2011, πάνω από 10 εκατ. ευρώ), που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό μέχρι και 17/04/2012, προέκυψε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιριών του δείγματος, το 2011, ανήλθε στα 2,328 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,06%, σε σχέση με το 2010.

Τα συνολικά μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,79%, φτάνοντας στα 447 εκατ. ευρώ, το 2011, από 484,77 εκατ. ευρώ, το 2010. Οι συνολικές ζημίες προ φόρων των εταιριών αυξήθηκαν κατά 15,31%, το 2011, σε σχέση με το 2010, φτάνοντας τα 99,45 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων των εταιριών του δείγματος μειώθηκε, το 2011, κατά 12,48% και ανήλθε στα 824,10 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,75%, σε σχέση με το 2010, κλείνοντας στα 2,222 δισ. ευρώ.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους έφτασε, το 2011, στο - 4,27% και το περιθώριο μικτού κέρδους στο 19,21%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 2,70.