Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ) μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το κράτος θα εξοικονομεί ετησίως περί των 300 εκατ. ευρώ και ο χρόνος των διαγωνισμών θα μειωθεί από τις 400 με 700 μέρες στις 200 με 350.
Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης Στ. Κομνηνός παρουσίασε το ΕΣΔΗΠ, το οποίο υπάγεται στον σχεδιασμό της τρόικας, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου. Επίσης στο πρώτο εξάμηνο του 2013 θα μπορούν να γίνουν πιλοτικά οι πρώτες ηλεκτρονικές προμήθειες και στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους προβλέπεται ότι αυτή η διαδικασία θα είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς.

Βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών οι φορείς θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε ειδικό portal τα αιτήματά τους για παραγγελίες προϊόντων. Πάλι ηλεκτρονικά θα διενεργείται η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, θα καταρτίζονται και θα δημοσιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο οι διακηρύξεις και ταυτόχρονα η γενική διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της γενικής γραμματείας Εμπορίου (χειρίζεται και εποπτεύει το ΕΣΔΗΠ) θα ενοποιεί τα αιτήματα καλώντας τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμούς. Οι προσφορές των προμηθευτών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα συνάπτονται «συμφωνίες- πλαίσιο» με τους ανάδοχους προμηθευτές από όπου οι φορείς του δημοσίου θα αγοράζουν τα προϊόντα. Οι συμβάσεις θα υπογράφονται ηλεκτρονικά, όπως και επίσης θα τιμολογούνται ηλεκτρονικά.