Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του σχεδίου εξυγίανσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού για το 2011.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρότι τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού εμφάνισαν μείωση κατά 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης αλλά και της αναστολής λειτουργίας μέρους του δικτύου, ο συνολικός κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 14% σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στα 236 εκατ. ευρώ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τη χρήση του 2009 τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 19%. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων κατά 30% σε σχέση με το 2010 και κατά 56% σε σχέση με το 2009, τα λειτουργικά κέρδη του ΟΣΕ ανήλθαν στα 25,15 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα ήταν ζημιές ύψους 121,35 εκατ. ευρώ για το 2010 και ζημιές 282,05 εκατ. ευρώ για το 2009.