Την έκδοση κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurodrip Α.Β.Ε.Γ.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ.:


-
Εγκρίθηκε με  ποσοστό 71,08%, ήτοι 31.593.808  μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών η έκδοση κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, διάθεση των ομολογιών με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και/ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, με ανώτατο κεφάλαιο ποσού ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων (ευρώ 25.000.000) και με εμπράγματες ασφάλειες.

 

- Εγκρίθηκε με  ποσοστό 71,08%, ήτοι 31.593.808  μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, για να καλύψει την ανάληψη έργων και δράσεων που ανήκαν στην θυγατρική εταιρεία ΥΔΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΒΕΕ, που επίκειται να απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία, βάσει του σχεδίου συγχώνευσης που έχει δημοσιευθεί στις 22.03.2012/ ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 2129.