Την έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 6,4 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Αττικές Εκδόσεις», με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

 

Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί έως την 31.5.2012 και η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου αυτού.