Ικανοποιητικά αποτελε΄σματα εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Eurobank Properties.

Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 2% και ανήλθαν σε 11,04 εκατ. ευρώ έναντι 10,84 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 2% και κατήλθαν σε 9,98 εκατ. ευρώ έναντι 10,19 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου κυρίως λόγω της «έκτακτης» φορολογικής επιβάρυνσης επί ακινήτων μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..

Πιο αναλυτικά:

α) Τα έσοδα από ενοίκια μειώθηκαν κατά 2% σε 10,70 εκατ. ευρώ από 10,87 εκατ. ευρώ.

β) Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 27% σε 2,42 εκατ. ευρώ από 1,91 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων και της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

γ) Οι λειτουργικές δαπάνες (μη συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις) μειώθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά κατά 3% σε 0,85 εκατ. ευρώ από 0,88 εκατ. ευρώ.

δ) Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3% σε 1,02 εκατ. ευρώ από 1,05 εκατ. ευρώ λόγω των μειωμένων δανειακών κεφαλαίων και των οριακά μειωμένων επιτοκίων Euribor.

Τέλος, οι φόροι αυξήθηκαν κατά 65% σε 1,07 εκατ. ευρώ από 0,65 εκατ. ευρώ λόγω του ότι η αντίστοιχη «έκτακτη» φορολογική επιβάρυνση του 2011 επιβάρυνε το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2011.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας (like for like) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν οριακά καλύτερα από το αντίστοιχο περσινό παρά τη σοβαρή επιβάρυνση της οικονομικής συγκυρίας. Η βελτίωση αυτή δεν αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους, κυρίως λόγω της πτώσης των ενοικίων.
Τα διαθέσιμα της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2012 αυξήθηκαν σε 163 εκατ. ευρώ από 157 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια διαμορφώνονται στα 87 εκατ. ευρώ έναντι 88 εκατ. ευρώ.