Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος ενέκρινε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Άλκο.
Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο αφορά σε 951.748 μετοχές, με διάρκεια χορήγησης της έγκρισης έως 24 μήνες.  Κατώτατο όριο τιμής αγοράς ορίστηκαν τα 0,20β ευρώ  και ανώτατο τα 1 ευρώ.