Την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Πήγασος έλαβε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας από 1,00 ευρώ σε 5 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή. Μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα ανέλθει από 46.875.000 σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού 46.875.000 ευρώ θα διαιρείται σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.

Επίσης η συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.062.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 2.812.500 ευρώ διαιρούμενο σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Τέλος, η συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 9.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στο πλαίσιο της αύξησης, θα εκδοθούν 9.375.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή.