Σε πώληση 20.649.555 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΟΛ, που αντιστοιχούν στο 24,879% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Οργανισμού προχώρησε το Ίδρυμα Λαμπράκη. Το τίμημα  ανήλθε στο ποσό των 0,174 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής του Ιδρύματος Λαμπράκη  διαμορφώθηκε από 24,879% σε 0,000% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.