Με πάνω από 330 εκατ. ευρώ - για την ακρίβεια 333 εκατ. - αναμένεται να ενισχυθεί η Alpha Bank, αφού πέτυχε να ενισχύσει τα κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha:

"Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2012 Ανακοίνωσής της, η Alpha Group Limited (ο «Προτείνων») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς τους κατόχους (οι «Κάτοχοι Τίτλων») υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II Securities) και, από κοινού οι «Τίτλοι» ), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (οι «Προτάσεις»).

Οι Προτάσεις απευθύνθηκαν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο από 20 Απριλίου 2012 πληροφοριακό σημείωμα (το «Πληροφοριακό Σημείωμα») (Tender Offer Memorandum), που συνέταξε ο Προτείνων, ενώ η ισχύς τους παρήλθε στις 4 Μαΐου 2012, στις 5 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «Προθεσμία Λήξης»). Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Ο Προτείνων ανακοινώνει διά της παρούσας ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις, όπως εκτίθενται αναλυτικά για κάθε Τίτλο στους πίνακες που ακολουθούν.