Οδηγίες για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και ακόμα εκκρεμούν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα του ΥΠΑΑΝ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr αλλά και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η αίτηση επανεξέτασης έχει προθεσμία μέχρι τις 11 Ιουλίου 2012, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ενώ για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Για λοιπά επενδυτικά σχέδια, η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ’ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.