Μειωμένη κατά 16,3% μέση χρέωση σε σχέση με την ισχύουσα προβλέπει για τους χρήστες του ΕΣΦΑ η τελική εισήγηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τον κανονισμό τιμολόγησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ προς απάντηση δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου σχετικά με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένους από τους συμμετέχοντες στη σύντομη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης  του ΔΕΣΦΑ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τον «Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)», από τον ΔΕΣΦΑ διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στον Κανονισμό Τιμολόγησης είναι απολύτως συμβατή με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες των περισσότερων από τους Ευρωπαίους Διαχειριστές στην Ε.Ε. καθώς και το πλέον πρόσφατο ρυθμιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα θέματα αυτά.

2. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ  ο υπολογισμός των τιμολογίων στηρίζεται στην αρχή της ανάκτησης ενός Απαιτούμενου Εσόδου για τις Βασικές Δραστηριότητες Μεταφοράς και Εγκατάστασης ΥΦΑ. Το Απαιτούμενο Έσοδο υπολογίζεται τόσο για το Σύστημα Μεταφοράς όσο και για την Εγκατάσταση ΥΦΑ σε ετήσια βάση σε ονομαστικές τιμές προ φόρων και περιλαμβάνει (α) τις ρυθμιζόμενες λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, (β) το κόστος κεφαλαίου (αποσβέσεις και απόδοση Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης) και (γ) την Ανακτήσιμη Διαφορά για την παρελθούσα περίοδο εφαρμογής των τιμολογίων.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της Εγκατάστασης ΥΦΑ ως Σημείο Εισόδου νέων προμηθευτών Φυσικού Αερίου που ενισχύει τον ανταγωνισμό, ποσοστό 63% του Απαιτούμενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ ανακτάται μέσω του Τιμολογίου Μεταφοράς. Το ποσοστό στην Υ.Α. 4955/06 ήταν 95% και στην πρόταση του Διαχειριστή που ετέθη σε Δημόσια Διαβούλευση τον Νοέμβριο 2011 ήταν 80%, αλλά αναφερόταν σε άλλη βάση ως προς τα σημεία εισόδου από τα οποία ανακτάται το κόστος αυτό της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Με το σύστημα Εισόδου - Εξόδου (Entry - Exit), που προτείνεται στην τελική εισήγηση του Διαχειριστή, το Απαιτούμενο Έσοδο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, διασπείρεται και ανακτάται μόνο από τις χρεώσεις των Εισόδων που είναι Σημεία Διασύνδεσης (Interconnection Points), δηλ. από το «Σιδηρόκαστρο» και τους «Κήπους». Η εξαίρεση της Εισόδου «Αγία Τριάδα» είναι μία σημαντική διαφοροποίηση της τελικής εισήγησης του ΔΕΣΦΑ σε σχέση με τις προηγούμενες μεθοδολογίες που οδηγεί τελικώς σε χαμηλότερη χρέωση τους Χρήστες που προμηθεύουν πελάτες τους με φυσικό αέριο μέσω της Ρεβυθούσας. Στο σημείο 4 παρακάτω αναφέρεται αριθμητικό παράδειγμα σχετικά με το θέμα αυτό.

Με την προτεινόμενη μεθοδολογία, το άθροισμα της χρέωσης για την χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και την χρήση της Εισόδου «Αγία Τριάδα» είναι αντίστοιχο και ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τη χρέωση για τις Εισόδους  «Σιδηρόκαστρο» ή «Κήποι». Επομένως το κόστος μεταφοράς για την είσοδο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) είναι το ίδιο ανεξαρτήτως της Εισόδου που επιλέγεται από τους Χρήστες για την παράδοση Φυσικού Αερίου.

3. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ της ισχύουσας Υ.Α. 4955/06 και της τελικής εισήγησης του ΔΕΣΦΑ, η προκύπτουσα μέση χρέωση για το έτος 2012 (δηλ. το πηλίκο του εκτιμώμενου εσόδου για το συγκεκριμένο έτος, προς τους  εκτιμώμενους  όγκους φυσικού αερίου στο σύστημα για την ίδια χρονική περίοδο) με την προτεινόμενη μεθοδολογία είναι χαμηλότερη κατά ποσοστό 16,3 %.

4. Ειδικά για την περίπτωση εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από το Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα», παρατίθεται το παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα σχετικά με τις προκύπτουσες χρεώσεις:
- Με βάση την Υ.Α. 4955/06 (ποσοστό διασποράς 95%)  και τους συντελεστές τιμολόγησης για το έτος 2012, η συνολική ετήσια χρέωση του σκέλους δυναμικότητας για την αεριοποίηση, έγχυση στο Σύστημα  Μεταφοράς μέσω της «Αγίας Τριάδας» και μεταφορά μίας (1) MWh  Φ.Α. σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς  ισούται με 648,1 ευρώ.
- Με την τελική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης,  η συνολική ετήσια χρέωση για το έτος  2012 του σκέλους δυναμικότητας για την αεριοποίηση, έγχυση στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω της «Αγίας Τριάδας»  και μεταφορά μίας (1) MWh Φ.Α. σε Σημείο Εξόδου της Νότιας Ζώνης  ισούται με 493,6 ευρώ. Στην περίπτωση δε που το Σημείο Εξόδου παραλαβής  της μίας (1) ΜWh από το Χρήστη ανήκει στη Βόρεια Ζώνη,  η αντίστοιχη χρέωση ισούται με 377,2 ευρώ.
Από το παραπάνω παράδειγμα προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να δεσμεύσει δυναμικότητα αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα με σκοπό την τροφοδότηση με φυσικό αέριο εγκαταστάσεών του ή εγκαταστάσεων πελατών του, που συνδέονται με το ΕΣΜΦΑ, το συνολικό τίμημα για την παροχή υπηρεσιών από τον ΔΕΣΦΑ θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που θα κατέβαλε βάσει της Υ.Α. 4955/06.

5. Τέλος όσον αφορά στο συμπέρασμα κάποιων δημοσιευμάτων ότι η εφαρμογή του πολυζωνικού συστήματος οδηγεί σε μεγαλύτερες χρεώσεις τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στη Νότια Ζώνη σε σχέση με εκείνους που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία ή στη Βόρεια Ζώνη, επισημαίνεται ότι το σύστημα τιμολόγησης πρέπει να είναι κοστοστρεφές, entry-exit, και μη εξαρτώμενο από τη συμβατική διαδρομή με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κοστολογική δε ανάλυση του Συστήματος σε συνδυασμό με τη γεωγραφική κατανομή των καταναλώσεων και των ποσοτήτων που εισάγονται στο Σύστημα, οδηγεί αναγκαστικά σε μικρότερες χρεώσεις της Βόρειας και Βορειοανατολικής Εξόδου έναντι της Νότιας. Το επιχείρημα ότι η κατανάλωση ΥΦΑ στη Βόρεια ή Βορειοανατολική Ζώνη δημιουργεί περισσότερο κόστος απ΄ο,τι στη Νότια δεν ευσταθεί αφού και στις δύο περιπτώσεις το ΥΦΑ καταναλώνεται στην πραγματικότητα στη Νότια Ζώνη που αποτελεί το κυρίαρχο κέντρο κατανάλωσης της χώρας. Η απαιτούμενη δε πρόσθετη κατανάλωση αερίου που εισάγεται από τον Βορρά στον Νότο δημιουργεί το επί πλέον κόστος που επιβαρύνει τη Νότια Ζώνη.