Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Mevaco στην ετήσια γενική συνέλευση στις 7 Ιουνίου.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των  840.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 ευρώ.

Ταυτόχρονα προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των 840.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 ευρώ και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους.