Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ γνωστοποιεί την από 7/5/2012 εκλογή του κ. Francis Paul Mer ως νέου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Καλλιόπης Τσολίνα, εκτελεστικού μέλους. 

 

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

 

Νικόλαος Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος 

Ιωάννης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 

Ευάγγελος Μουστάκας, εκτελεστικό μέλος 

Αθανάσιος Παπασπύρου, μη εκτελεστικό μέλος 

Χαράλαμπος Μεταξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

Γεώργιος Γόντικας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Francis Paul Mer, μη εκτελεστικό μέλος 

Jean – Pierre de Launoit, μη εκτελεστικό μέλος