Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6,24 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχο δανειστή την Alpha Bank. 


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
το δάνειο είναι 4ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, δυνάμει της από 17/6/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 23/04/2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Καλώδια, με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.