Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εστιάζει η διοίκηση της Χαλκόρ. Κατά τη σημερινή παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών οι εκπρόσωποι της εταιρίας, τόνισαν παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν σε συγκεκριμένες βασικές αγορές (Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Ισπανία, Ιταλία), ο Όμιλος θα επιμείνει στο στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην περαιτέρω μείωση δαπανών και στη διαχείριση κινδύνων.

Όσον αφορά στην πορεία του ομίλου το 2011, τονίστηκε ότι παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.249 εκατ. έναντι Ευρώ 1.044 εκατ. το 2010 αυξημένος κατά 19,6%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 8,3% αλλά και στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 84% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 78% που ήταν το 2010. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 49,2 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 51,4%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2011 σε ζημιές 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1539 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 13,1 εκατ. ευρώ ή 0,1293 ευρώ ανά μετοχή το 2010.

Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει στα 365 εκατ. ευρώ προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2011 ο Όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14 εκατ. περίπου.