Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, με τη μορφή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, προχώρησε η SATO. Η επωνυμία της θυγατρικής θα είναι «ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».


Στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η «SATO Α.Ε.» συμμετέχει κατά ποσοστό 100%, με μετοχικό κεφάλαιο 4.500 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι:


- τη μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας,

 

- την παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

 

- την εκπόνηση μελετών σχετικών με τα ανωτέρω, ή η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε σχέση με αυτά, καθώς και η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων για την υποστήριξη του σκοπού της.