Αντιστάσεις απέναντι στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας κράτησε κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο ΟΤΕ. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο όμιλος πέτυχε αύξηση των εσόδων κινητής κατά 1,5%, μείωση του ρυθμού πτώσης εσόδων σταθερής σε Ελλάδα, Ρουμανία, ενώ παράλληλα σημείωσε την μικρότερη μείωση εσόδων των τελευταίων δύο ετών. Επίσης διατήρησε το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας στο 35,4%, πέτυχε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 52%, αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών κατά 39% καθώς και μεγάλη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη 306,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, σε σχέση με 30,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί από μια χρέωση 39,7 εκατ. ευρώ σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2012 επωφελήθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά-φόρων, ύψους 211,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στην Telekom Serbia. Εξαιρουμένης της μετά φόρων επίδρασης των παραπάνω χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη θα είχαν διαμορφωθεί σε 95,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012 και 62,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 51,8% στο έτος.

Επίσης, το α’ τρίμηνο του 2012 τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά μόλις 3,6%, ως αποτέλεσμα των τάσεων βελτίωσης στα αποτελέσματα των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η σταθεροποίηση των εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας. Για πρώτη φορά, από το δ’ τρίμηνο του 2008, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας του ομίλου, στο τρίμηνο, σημείωσαν αύξηση εσόδων, σε ετήσια βάση. Η μείωση 3,4% στα Λοιπά Έσοδα κατά το α’ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από μισθώσεις της OTE Estate σε άλλες εταιρείες του ομίλου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Επιπλέον, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν σε 763,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με 794 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011. Όπως σημειώνεται, η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων για το περιεχόμενο τηλεόρασης, αλλά και των υψηλότερων προμηθειών και φόρων (εκτός των φόρων εισοδημάτων).

Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μείωσης του κόστους, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Όσον αφορά στις προοπτικές η διοίκηση εκτιμά ότι ο ρυθμός μείωσης των εσόδων στις διάφορες δραστηριότητές του κατά το 2012 θα είναι παρόμοιος με αυτόν του 2011. H αναπροσαρμογή των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αναμένεται να επηρεάσει τα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα των ευρέως φάσματος προγραμμάτων μείωσης κόστους σε όλο τον Όμιλο, καθώς και της ωφέλειας από τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω σταθεροποίηση της λειτουργικής του απόδοσης κατά το υπόλοιπο του έτους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Η χρονιά ξεκίνησε με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Η ανταγωνιστική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα στη κινητή τηλεφωνία, οδήγησε στη γενική βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου κατά το τρίμηνο. Χάρη στον συνεχή και αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων μας, καταφέραμε να σημειώσουμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και χρηματορροές, μειώνοντας έτσι σημαντικά το δανεισμό μας, κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η καλή λειτουργική απόδοση, μαζί με την πώληση του μεριδίου μας στην Telekom Serbia, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μας κατά το τρίμηνο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Κατά το υπόλοιπο της χρονιάς θα αντιμετωπίσουμε έναν αριθμό εξωτερικών προκλήσεων - το μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε θα παραμείνει αντίξοο - ενώ μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας κατά τα επόμενα τρίμηνα. Αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να διατηρήσουμε τα έσοδά μας, να προσαρμόσουμε το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή».