Για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, ο Όμιλος Lottomatica κατέγραψε αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς εργασιών, με πρωτοπόρο την GTECH. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1% και ανήλθαν σε 780,3 εκατ. ευρώ έναντι 702,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε 737,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν στα 42,5 εκατ. ευρώ από 26,6 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2011. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη σημαντική ετήσια αύξηση της δραστηριότητας τζακ-ποτ, στις πωλήσεις στιγμιαίων λαχείων στην Καλιφόρνια, το Ιλλινόις και το Τέξας και στις Παιγνιομηχανές στην Ιταλία.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 280,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2012 έναντι 255,9 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, μεταβολή που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9,6%. Η αύξηση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) οφείλεται κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα έσοδα και κέρδη της GTECH και των Παιγνιομηχανών στην Ιταλία και στην εφάπαξ ανάκτηση ποσού 4,5 εκατ. ευρώ ξένης επένδυσης.

Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στην μητρική εταιρεία αυξήθηκαν κατά 163% και διαμορφώθηκαν στα 57,6 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ του περασμένου έτους.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από τις Λειτουργικές Δραστηριότητες ήταν 185,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 205,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 52,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι των 107,2 εκατ. ευρώ του 2011.  Στην Ιταλία, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν κυρίως από την συνεχιζόμενη επένδυση στην αγορά Παιγνιομηχανιών, ενώ οι δαπάνες της GTECH αποτελούνταν από ένα μεγάλο εύρος συνεχιζόμενων δαπανών συντήρησης.

Στις 31 Μαρτίου 2011, τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 2,59 δισ. ευρώ.  Η Καθαρή Οικονομική Θέση (NFP) του Ομίλου Lottomatica ανερχόταν σε 2,65 δισ. ευρώ έναντι 2,74 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Marco Sala, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lottomatica, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ο Όμιλος Lottomatica εμφάνισε ιστορικά υψηλά το τρίμηνο αυτό και η δυναμική που αναπτύξαμε το 2011 συνεχίζεται. Ακόμα πιο σημαντικό και ενθαρρυντικό είναι το γεγονός της διαφοροποίησης και της ισορροπίας των πηγών της ανάπτυξής του Ομίλου σε σχέση με τις επιχειρησιακές μονάδες και τις γεωγραφικές περιοχές. Στην Ιταλία, η συμβολή των παιγνιομηχανών και των διαδραστικών παιχνιδιών στην ανάπτυξή μας είναι σημαντική. Τα έσοδα της GTECH από τα υφιστάμενα καταστήματα υπερβαίνουν τις προσδοκίες, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Επιπλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις καινοτομίες και τις ιδιωτικοποιήσεις οργανισμών λοταρίας».

«Το πρώτο τρίμηνο του 2012 υπήρξε το καλύτερο μέχρι σήμερα για τον Όμιλο όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα λειτουργικά έσοδα», δήλωσε ο Alberto Fornaro, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Lottomatica. «Ο εξαιρετικός όγκος των τζακ-ποτ του πρώτου τριμήνου και οι σημαντικές πωλήσεις στιγμιαίων λαχείων στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των Παιγνιομηχανών στην Ιταλία, μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας μας για το 2012. Επιβεβαιώνουμε επίσης την επίτευξη του στόχου μας για το τέλος του έτους όσον αφορά στην Καθαρή Οικονομική Θέση (NFP) του Ομίλου. Η δημιουργία σημαντικών χρηματορροών κατά το πρώτο τρίμηνο, θα μας επιτρέψει, εν μέρει, να χρηματοδοτήσουμε τις πληρωμές μερισμάτων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ αναμένονται επίσης σημαντικές εκροές μετρητών για την καταβολή των φόρων εισοδήματος κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο».