Στην αγορά 9.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.0986 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.997,70 ευρώ, προχώρησε στις 11/5 η Fourlis, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Η  αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της.